GDPR

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztatás célja:

Jelen Tájékoztató célja, hogy jelenlegi és leendő ügyfeleim megfelelő információt kapjanak azzal kapcsolatban, hogy működésem során miért és milyen adatokat kezelek, valamint hogy milyen jogok illetik meg őket. A tájékoztató alapja a GDPR, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Szabályozása, valamint a hazai vonatkozó jogszabályok.

Üzemeltető/Adatkezelő:

Név: Bíró Éva, arctornatréner

Elérhetőségek: biroeva [kukac] arctornabudapest.hu

Tárhely: 3 in 1 Hosting Bt., megacp.com, Ügyfélszolgálat: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A
Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés során érvényesülnek a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a korlátozott tárolhatóság és a GDPR által meghatározott további elvek. Adatot csak olyan mértékben és módon és csak annyi ideig kezelek, amíg az a cél teljesítéséhez szükséges.

1) Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: az érdeklődő tájékoztatásának lehetősége

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

Ahhoz ügyfeleimet tájékoztathassam szükséges elkérnem az alábbi adatokat:
– érdeklődő neve
– e-mail cím és telefonszám

Az adatkezelés időtartama:
– amennyiben az érdeklődő 8 napon belül nem reagál a tájékoztatóra vagy nem követi megrendelés a tájékoztatást az érdeklődő adatait véglegesen törlöm.
– amennyiben az érdeklődő a tájékoztatást követően ügyfellé válik, a továbbiakban az 2) pontban meghatározottak érvényesek.

2) Tanfolyamon való részvétel

Adatkezelés célja: az érdeklődők megfelelő kiszolgálása, a regisztrációkor megadott adatait kizárólag rendelésének teljesítéséhez és az Ön tájékoztatásához használom fel.

Adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése, valamint jogszabályi előírások teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Ahhoz ügyfeleimet kiszolgáljam szükséges elkérnem az alábbi adatokat:
– ügyfél neve
– ügyfél szálázási címe
– e-mail cím és telefonszám a kapcsolattartáshoz

Az adatkezelés időtartama: adóügyi ellenőrzések miatt a megrendelést követő 5. év.

3) Sütik által gyűjtött adatok

A böngészők és a honlap közötti adatkapcsolatot úgynevezett sütik (cookie) biztosítják, melyek tárolnak bizonyos információkat, melyek személyes adatnak minősülhetnek. Sütikben nem tárolnak neveket és egyéb azonosító adatokat, ezek csupán technikai információk bejelentkezéshez, Youtube videó megtekintéséhez.

Google Analytics: Sütik által gyűjtött adatok esetén az analitika és reklám sütik vonatkozásában technikai okok miatt – mivel itt nem a honlap gyűjti az adatokat – a Google a saját szerverein (elvileg Írországban) kezeli a látogatóktól származó statisztikai adatokat. A Google esetében ezek a statisztikai adatok IP-cím névtelenítés technológiával kerülnek tárolásra, az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi a gyűjtött IP-címeket.

Hogyan használja a Google a sütiket? Google adatvédelmi irányelvek

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. A sütiket a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, egyes funkciók, amelyek egyes weboldalak megfelelő használatához szükségesek talán nem lesznek elérhetőek.

A látogató az oldal használatával dönthet a sütik használata mellett vagy elutasíthatja azokat. Amennyiben egyáltalán nem szeretne sütiket használni böngészőjében le is tilthatja azokat. Ehhez a böngészője súgójában vagy a Symantec honlapján talál hasznos információkat.

Tehát, a sütik egy része technikailag szükséges. Ezeket nem kell külön elfogadni, de tájékoztatni kell látogatóimat, hogy vannak. A Google sütijeit ha elfogadja azért hálás vagyok, de ha elutasítja sem dől össze a világ – a honlap ettől még valószínűleg működő képes marad.

Adatvédelem:

Az adatkezelő minden ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok el ne vesszenek, azokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

A honlap SSL (HTTPS) titkosítást használ, így a honlapon esetlegesen megadott adatok titkosítva jutnak el a felhaszánló számítástechnikai eszközétől a honlap szerveréig.

A tárhelyszolgáltató megfelelő garanciákat vállal az adatok biztonságos tárolására.

A tárolt adatokhoz kizárólag azon személyek férnek hozzá, akikre a működés érdekében szükség van.

Az adatvédelemmel kapcsolatban a felhasználó felelőssége, hogy az általa használt számítástechnikai eszköz biztonságos, vírus és egyéb informatikai kártevőtől mentes legyen. Az elvesztett jelszóból eredő károkért, valamint a felhasználó számítástechnikai eszközének nem megfelelősége miatt bekövetkező adatvesztésért és egyéb hibákért, károkért az adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az érintett jogai:

Az adatkezelésekkel kapcsolatban Ön, amennyiben adatkezeléssel érintett, jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintettnek hozzáférési joga van a vele kapcsolatban a Társaság által kezelt adatokhoz. Társaságunk minden egyes adatkezelés során jelzi, hogy mely személyes adatainak kezelése válik szükségessé, és a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférés biztosít. Így az érintett jogosult megismerni, hogy
– adatait milyen célból kezeljük,
– az adatkezelés mely adatait érinti,
– a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk-e másokkal is,
– meddig tervezzük tárolni az adatokat,
– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt.

Az adat hozzáférési jogán kívül az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok
– helyesbítését,
– törlését,
– kezelésének korlátozását,
– adatainak hordozhatóságát,
– továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Fenti adatkezelést érintő kérelmek teljesítéséről vagy esetleges megtagadásáról a Társaság írásban (ha lehet e-mailben) tájékoztatja az érintettet, tovább az adatkezelésben érintett adatfeldolgozókat is.

Felhívjuk figyelmét, hogy az érintett adatkezelésre vonatkozó igényeinek teljesítése nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben olyan esemény következne be, mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Amennyiben szükséges, Társaságunk arról is tájékoztatja az érintettet, hogy hogyan tud védekezni a lehetséges hátrányos következményekkel szemben. Erről részletesen a GDPR 34. cikkében olvashat.
Adatvédelmi incidens egyébként a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk pedig minden, tőle ésszerűen elvárható szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ilyen esemény ne következzen be.

Tájékoztatjuk, hogy az érintettnek joga van kezelt adataival kapcsolatban panasz benyújtására.

1. Első lépésként Társaságunknál – ha lehet írásban – kérelmezheti jogainak érvényesítését.

2. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy Társaságunk nem jogszerűen járt el megkeresésével kapcsolatban, írásban fordulhat a felügyeleti hatóság (NAIH) fele.
A NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu

3. Abban az esetben, ha az érintett
– sérelmezi a hatóság jogilag kötelező erejű döntését vagy
– a hatóság érdemileg nem foglalkozik panaszával vagy
– a hatóságtól három hónapon belül nem kap tájékoztatást a panaszával kapcsolatban,
akkor lehetősége van a területileg illetékes bírósághoz fordulni jogorvoslatért. A jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR VIII. fejezete szabályozza.

Záró rendelkezések:

Üzemeltető a Tájékoztató előzetes értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatásának a jogát fenntartja. A módosítás életbe lépése előtt a változásokkal kapcsolatban a Honlapon közzéteszem a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik 5. napon

Jelen Tájékoztató 2020. május 08-tól módosításig érvényes.Comments are closed.